Política de privacitat

Mitjançant aquesta Política s’informa que les dades personals dels clients seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Per això hem actualitzat la nostra Política de Privadesa, que afecta persones físiques i els interlocutors d’empreses, i que substitueix la que anteriorment regulava el tractament de les dades de Xavier Torà Margalef, (Ginesart), amb l’objectiu de renovar la confiança del client i brindar-li una experiència diferencial. A l’efecte de complir amb la normativa esmentada i ajudar el Client o usuari de Ginesart. A entendre com es recopilen, utilitzen, tracten i protegeixen les seves dades personals, Ginesart us informa dels aspectes següents relacionats amb el vostre dret a la protecció de dades personals.

GLOSSARI DE TERMES

Per a la millor comprensió de la Política de privadesa, es defineixen els següents conceptes a què s’anirà fent referència:

 1. Client o titular: persona o empresa que realitzi i mantingui la relació contractual amb Ginesart
 2. Usuari: persona que interactuï a la web de Ginesart
 3. Interlocutor d’empresa: persona designada per Ginesart que interactuï per a comunicacions informatives i/o comercials.
 4. Producte o Servei: productes o serveis la comercialització dels quals es realitzi sota Ginesart.

QUI TRACTA LES TEVES DADES?

Identitat: Xavier Torà Margalef.

Direcció Postal: c/ Neus Català, 5 43748 – Ginestar

Telèfon: 628577948

Correu Electrònic: info@ginesart.com

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I QUINES DADES TRACTEM?

Les dades personals consisteixen en informació que identifica o que permet identificar persones individuals com ara el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, etc. Des de Ginesart, tractem la informació personal que el client facilita per contractar un producte o servei, així com la informació generada a través de la prestació del mateix.

D’acord amb el principi de minimització, les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitades a les necessàries en funció de les finalitats per a les quals són tractades, i respectant sempre la voluntat del client.

Les dades que podran ser objecte de tractament, depenent dels Productes i/o Serveis que el Client tingui contractats, així com dels tractaments addicionals permesos o autoritzats pel Client, seran les determinades en les categories següents:

 • Dades de client: és el conjunt de dades format per les dades de contacte, edat, així com qualsevol tipus d’informació recollida.
 • Dades dels productes o serveis: tipus de productes i/o serveis que han estat contractats pel client.
 • Dades de visites web: són les dades de l’adreça IP pública de cada connexió realitzada per l’usuari, incloent-hi la data i l’hora de connexió, la consulta al DNS, les pàgines web consultades o les aplicacions utilitzades pel client, la IP de la web que el client consulta, nom de domini (URL), apartats visitats dins de la pàgina web (URI), volum de dades utilitzades, data de la connexió i IMSI.

No obstant això, s’informa que la prestació dels Productes i/o Serveis de Ginesart podran implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració, en aquest cas, el Client serà informat de les condicions de privadesa específiques sol·licitant-les al correu info@ginesart.com.

Sense perjudici de les dades indicades anteriorment, Ginesart informa que les dades tractades podran ser objecte d’un procés d’anonimització irreversible complint totes les garanties establertes per la legislació així com les mesures que permeti el mercat. En aquest sentit, cal assenyalar que els principis de protecció de dades de caràcter personal no són aplicables a la informació anònima.

COM TRACTEM LES TEVES DADES?

En aquesta Política es recull el detall de la manera com Ginesart tracta les dades personals, i de la qual s’ha informat el Client.

Què implica ser Client?

El Client és el responsable de la relació establerta, i el que accepta les condicions en què es desenvolupa aquesta. En aquest sentit, garanteix que està facultat i ha obtingut el consentiment dels usuaris o interlocutors per acceptar les condicions de privadesa que s’estableixen en aquesta Política.

PER QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES?

A Ginesart tractem les dades del client per a la prestació del servei, així com per a altres finalitats que aquest permeti o autoritzi en els termes informats en aquesta Política de Privadesa.

El Client serà l’únic responsable de tota la informació que es proporcioni a Ginesart per a la gestió i contractació dels productes i/o serveis, garantint que està facultat i ha obtingut el consentiment del titular per al lliurament. Ginesart no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades proporcionades pel Client.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

S’informa al client que, en compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin demanat a cada moment. Seran doncs mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

En concret, Ginesart està sotmesa al compliment de determinades obligacions legals, com per exemple, la Llei General Tributària art.66-70 per al tractament de dades per a la facturació i possible cessió d’aquestes en cas d’obligacions legals.

EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Ginesart informa al client que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

 1. Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a Ginesart estem tractant dades personals que us concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir informació sobre les teves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 2. Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 3. Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per Ginesart, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per Ginesart conforme.
 4. Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de manera que s’eviti per part de Ginesart el seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Ginesart deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 6. Portabilitat: permet a l’interessat rebre les vostres dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per exercir aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

Ginesart garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament, i és necessari per a aquest exercici que s’adjunti còpia del document oficial d’identificació:

 1. Per a l’exercici de qualsevol dels drets esmentats anteriorment dirigint un escrit postal, indicant a la sol·licitud quin dret exerceix, a:
 2. Escrivint un correu electrònic a través de la següent adreça, aportant la mateixa informació exposada a l’apartat anterior, a: inf@ginesart.com
  • Identitat: Xavier Torà Margalef
  • Direcció Postal: c/ Neus Català, 5 43748 – Ginestar
  • Correu Electrònic: info@ginesart.com

INFORMACIÓ QUE COMPARTIM: DESTINATARIS O CATEGORIES

DESTINATARIS

Les dades no se cediran a tercers, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LA TEVA INFORMACIÓ

Ginesart es preocupa per garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les vostres dades, comunicacions i informació personal. Per això, com a part del nostre compromís i en compliment de la legislació vigent, hem adoptat les més exigents i robustes mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar-ne la pèrdua, el mal ús o l’accés sense la teva autorització.
 
Quan rebem les dades del client, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.
 
Les dades personals que puguem demanar per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquests i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries i raonables que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert a la legislació aplicable.
 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS

 

COOKIES

Igual que altres portals d’Internet, les pàgines web de Ginesart utilitzen una tecnologia anomenada “cookies” per demanar informació sobre les interaccions dels usuaris i forma d’utilització de les Pàgines web.

Si vols obtenir informació detallada sobre com Ginesart utilitza les cookies, pots consultar la Política de Cookies.